«Афганистан — hentai videos 25» деп аттыг ужуражылга

P1030720Школага февральдын бирги хуннеринден  эгелеп- ле солун хемчеглер, ужуражылгалар чоруп эгелээн. «Афганистан — 25 чыл» деп аттыг хемчеглерге 7-11 класстын оореникчилеринин аразында  шулук моорейи, афган дайынынга киришкеш келген тыва оолдар биле ужуражылга, «Дайынчы чангыс чер — чурттуувус Ондар Май-оол» деп аттыг класс шактары, теннис болгаш волейбол маргылдаалары болган. Школанын башкызы Монгуш М.С. ужуражылганы бедик деннелге эрттирген. Келген аалчыларга Сундуй Ай-кат — 9 класс «Дайынчы акымга», Хертек Орлан — 7 класс «Васильки», Ооржак Начын «Афганистан» деп шулуктерни чугаалап берган. Аалчылар Монгуш Ч.Б, Монгуш Ш.У., Донгак М.С. ужуражылга уезинде Афганистан дугайында уругларга чугаалап, видеоматериалдарны коргузуп, «Честь и доблесть» деп номну школанын библиотеказынга белекке берген. Аалчыларны оореникчилер, башкылар чылыг уткуп, белектерни lesbian porn бергеннер.

 

Print Friendly