Ак чолдуг Шагаа-биле!!!

79001890

Унуп орар кок хой чылынын Шагаазынын школага болуп эртер хемчеглернин планы:

Хемчеглер Эртер уези Харыысалгалыглар
1 «Шагаа — бистин национал байырлалывыс» — деп класс шактары 1-11 класстарга Неделя дургузунда Класс башкылары
2 «Эн хой национал тыва хептиг класс»-деп моорей Шагаага чедир Класс башкылары, porn cartoon организатор
3 Тыва аас чогаалынын моорейи (дурген чугаалар, узун тыныш, кожамыктар). 12.02.15ч. Тыва дыл башкылары

Монгуш А.Ч., Ондар Ч.Д.

4 Тыва национал оюннарга моорейлер:

  1. Тевек тевери- 1-4 класс, milf porn 5-11 кл
  2. Аът шалбадаары -5-11 кл
  3. Кажыктаары- 1-11 hd lesbian porn кл
  4. Ча celebrity nude дары -5-11 кл
  5. Тыва хуреш -1-11 кл
13.02.15ч.  12 шакта  

Долдай В.В.

Кужугет А.С.

Ондар cartoon porn Д.К.,Ховалыг Б.Д.

Монгуш М.С.

Ондар С.О., Ондар Х.К.

5 Оюн — моорей : «Тывызыксыг ораннарже porn cartoon аян-чорук»

 5-7 кл, 8-11 кл

14.02. hot gay porn 15ч. 15 шакта Должность hot lesbian porn башкылары,тыва-дыл башкылары, организатор
6 «Шагаа-биле!»-деп темалыг кежээ celebrity porn (оюнар, викторина, танцы) 8-11 кл. 17.02.15ч.  18 шакта Класс башкылары, организатор

 

 

Print Friendly