Картошканын аян-чоруу

Картошканын аян-чоруу

 Шыянам тоол скачать

Картошка Россияга кээр мурнунда, кончуг берге болгаш узун орукту levitra online эрткен.

Оожум океаннын шойлуп чоруткан бир талакы эриинге американ индейлернин ук- ызыгууру, ада-огбелери черлик картошканы тыпкаш, боттарынын чурттап турар черлеринин чанынга тарып ап турганнар. Перунун агаар-бойдузу турум эвес, хундус кончуг изиг, а дуне соок турган болгаш, дунелерде олар картошканы донургаш, а хундус хун караанга кургадып ап турганнар. Ынчангаш ону «чуньо», а картошканын чемижин «паппо» деп адап турганнар.

Картофель бодунун аян-чоруун Испаниядан эгелээш, Италия, Англияже уламчылап чорупкан. 16 вектин тончузунде Францияга картошка-биле солун таварылга болган. Кажан  «7 чылдын дайыны» болу бергенде, аныяк француз аптекарь Пермантье фронтуже санитарлап чоруткаш, туттуруп алган. Хоругдалга чыдырда анаа чем кылдыр картошка-биле дус эккеп берип турган. Пермантье ону чип коорге, амданныг, читтингир эки чем болган. 6 чыл эрткенде, ол хосталгаже унуп келгеш,бодунун чонунга ол культураны тарадып эгелээн. Чазак-чагыргаже кирип тургаш,  ол бичии участок шол ангылап бээрин чедип алгаш, анаа картошканы тарып алган. Хундус шолге солдаттарны танныылдадып ап турган. А кежээ танныыл солдаттар чоруй барганда, ол шолге кандыг-даа кижилер келгеш, картошканы оорлааш, боттарынын бажыннарынын чанынга тарып ап турганнар. Парманьенин чуртунда, картошканын чечектерин холунда тудуп алган турар эртемденге тураскаалды безин тургускан.

18 векте прусс хаан Австрия-биле дайылдажып тургаш, ол чурттун картошка шолдерин бир дугаарында узуткаар деп айтыышкын берип турган. Чугу дизе, картошка Австриянын чонунун бир кол чимижи бооп турган. Ынчангаш Австрия биле Пруссиянын аразында болган дайынны «картошка дайыны» деп адаан.

Европа чурттары картошканын амданын 400 чыл бурунгаар билип алган. Картошканын чурту- Мурнуу Американын  Перу, Чилиде картошканын черлик хевирлери даглыг районнарда ам-даа озуп турар. Анд дагларында 500-4500 метр бедиктеринде безин картофельдин билдингир хевирлеринге ам-даа таваржып болур.

Испаннар 15 вектин тончузунде Мурнуу Американын чоон талакы эриктеринге дайылдажып тургаш,  оларнын коруп, чип корбээни чемни тус чернин чуртакчылары чип турарын эскерип кааннар. Оон адын «чуньо» деп турар болган. Ол кандыг чемил дээрге, кургадып каан картофель болган. Чиг картошканы канчаар ажаарын билбес турган болгаш, чаа ажааган картошканы чуггаш,  пюрелендир хайындыргаш, хун караанга кургаткаш, даштын соокка хондурар. Ынчаар донурган картошканын суу эвээжеп, ажыгсымаар амданы чиде бээр турган. Чуге дизе картофельдин чамдык сорттарында  «солонин» деп ажыг амдан киирер будумел бар бооп турган. Кургаткаш, донурганынын соонда, ак, крахмал хевирлиг чем чамдык дужут чок чылдарда Андынын  чонун аштан камгалап турган.

Картофель дугайында дыннадыышкынны бир дугаарында Испан аян- чорукчу Педро Чьеза де Леон 1553 чылда берген.  «Картофель обыкновенный» деп ботаниктиг атты анаа porn cartoon швейцар ботаник Каспер Бохен берген.

Ур уеде картофельди чугле hentai porn ботаниктиг садтарга болгаш эм унуштер остурер огородтарга тарып турган. Чугле 200 чыл эрткенде ону бодуун чон тарып, остуруп эгелээн. Эгезинде ону чем кылдыр безин ажыглавайн турган: бай херээжен чон боттарынын прическаларын картофельдин чечектери-биле чараштап, а Германияга хааннар ордузунун мурнунга чечектер орнунга картофельдин клумбаларын тарып турган.

Францияга картофельди баштай «чер яблоктары» деп адап турган. Чуге дизе картофельдин чамдык сорттарында  «солонин» деп ажыг амдан киирер будумел бар бооп турганындан, ону хойну чигген улус хораннанып турган. Хурээнин ламалары ону «аза яблоктары» деп адап турган.

Чоорту картошка ховар чем болуп, ону чугле байларнын столдарынга zithromax online коруп болур турган.

А Россияже картофельди 17 вектин тончузунде Петр I хаан Голландиядан  1 шоодай картошканы чоруткан. 1736 чылда картофель Петербургтун эм унуштер чыгган каталогунче киир бижиттинген турган. Россияга баштай эккелген картошка сывы кончуг улуг, а чемижи mobile porn бичии, амданы ажыгсымаар турган. Ону канчаар тарып, ажаарын билбейн , аразын кончуг чоок кылдыр тарыырга, олар бот-боттарын холегелээш, чемижи оон-даа бичиилээн. 1770 чылда ону шын тарып, остуреринин аргаларын бижип, чонга тараткан.  Оон эгелээш-ле картофель «2 дугаар хлеб» деп алдаржый берген.

Картошканын составында кол черни крахмал ээлеп турар. Оон ангыда ында белоктар 85%, 0,13% чигир, 0,2% ус, 1% клетчатка 75% суг бар. Картошканын чемижинде кижинин организминге чугула С, К, В,А, РР витаминнер, кальций, калий, фтор, йод, серанын дустары бар.                        Амгы уеде картошкадан янзы-буру полуфабрикаттарны, картошка далганын, пюрелерни, чипсыларны кылып ундуруп турар. Картошка чем боорундан ангыда, эм шынарлары база бар. Оон чаа белеткеп каан суун (согун) ижин-баарнын оюлганнаар аарыынга, гастритке удур ажыглаар. Тыныш органнарынын аарыгларынга, чодулге, чаа хайындырган картошканын бузун (ингаляция) тынарга эки. Теркага дурбээн картошканы ортенге база кештин экзема деп аарыынга удур ажыглап турар. Оон ангыда картошканын крахмалын хораннанган таварылгада, калийнин дустары бар болганындан бууректер болгаш хан-дамыр аарыгларынга калбаа-биле ажыглап турар

эртем celebrity porn башкызы: Монгуш Ч.Ш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email