Кичээл аян-чорук: celebrity nude Шагаалаалы.

2-ги класс

100_0060 Башкызы Ондар hot gay porn Светлана Делгер-ооловна

Кичээл аян-чорук: Шагаалаалы.

Темазы:  Ат, black porn фамилияларга улуг ужук

Сорулгалары:1. lesbian porno Ооредиглиг сорулга: 1)ооренген ч.а, д.а,к.с, деп темаларны катаптаар. 2)ат, фамилияларны улуг ужук- биле бижиирин билиндирер болгаш porn cartoon нарын аттарны дефистеп бижиирин ооредир.  2.Сайзырадыр сорулга: 1) шын бижииринге эскериичел lesbian porn чорукту сайзырадыр;            3.  nude celebrities Кижизидилгелиг сорулгазы: 1) адын хундулеп, ургулчу бедик тудуп чоруурунга кижизидер. 2) чаа чыл, шагаа- байырлалы- биле таныштырар. Дерилгези: предметиг чуруктар, ог чуруу, фоточуруктар. Чорудуу

  1. Организастыг кезээ

Бо кичээл анаа эвес аян- чорук кичээли. Кым аян- чорук кылырынга ынагыл?   Шагаа деп чул? Баштай чуну кылырыл? Шай чажып, йорээл кылыр. Шагаалаарынга белен. Шаанда шагаада  аалдар кезип шагаалаар чораан. Янзы- буру тыва оюннар улустун аас- чогаалдарынга моорейлержир. А бо хун силер кандыг билиглер- биле чепсегленип алган эвес силер, моорейлежип коргузер бис. Баштай сандан салыптаалынар. (слайд). Йорээл кылыр: (слайд) Ам аалдар кезип шагаалаалынар баштай суурувустун онзагай чараш чер бай-байлак чери Бай-Булунче чоруптаалынар. Орук ара кожумактаар (Оюу) Аалдын ээлери. Норбунун ада-иези.Силерге мындыг онаалга берип турар-дыр. А)Чуруктуг диктант (чуруктар коргузерге одуругларга ушта бижиир) Кым?                        Чуу? Кедээр аал. Мындыг онаалга берип турар- дыр Кандыг?  Чуу? чуну кылып тур? деп айтырыгларга домак тургузар Оруувусту уламчылаалынар. Чалгааранчыг эвес кылдыр ырлажып ораалынар (слайд)   Бады- Доржунун аалында келген бис. Бады -Доржунун авазы мындыг онаалга берген -дир Бис ийиги класста ооренип турар бис. Клазывыста тергиин ооренир оолдар, уруглар бар. Олар монгуш аюна, ондар бады- доржу, монгуш оюу, монгуш таймир,  донгак доржу,  тергиин моге. Бистин башкывысты ондар светлана делгер- оол уруу дээр Бис найыралдыг бис. Номчаан частырыын тывынар Чуге улуг ужук биле бижиирил. Бо хунгу темавысты адап корунерем. Ат болгаш фамилияларга улуг ужук . Мер 219                                             саазын улептер Оолдар                                                    уруглар Бады Доржу  Ай Херел  Мерген Херел  Алдай Мерген  бо аттарны бижиирин тайылбырлаар Улаштыр чоруптаалынар Суурнун эн не устунде кымнын аалы бар ийик? Беседа «Кижинин адынын ужур дузазы». Рефлексия Кымнын аалдарынга бардывыс. Долузу биле ат –фамилия, адазынын адан канчаар бижиирил? Онаалга мергежилге  221, 224.

Кичээл_–_аян_-чорук презентация чагыдар

Print Friendly